Výcvikové moduly

 

2022 – 2025 

Teorie a praxe Grof® Breathwork

Teorie: Náplní prvního výcvikového modulu je vše podstatné pro pochopení Grofova dýchání. Přehledně budou vysvětleny historické kořeny transpersonální psychologie a nového vědního paradigmatu, Grofova kartografie lidské psýché, význam COEXu a vnitřní sebeléčivé inteligence, holotropní stavy vědomí a jejich význam pro člověka v různých dobách a podobách, jakož i základní pilíře Grofova dýchání: dech, hudba a zaměřená práce s tělem. Role dýchajícího a sittera (sedícího s dýchajícím), set a setting (vnitřní nastavení a uspořádání) Grofova dýchání (holotropního dýchání), podpora procesu a jeho ukončování. Dotkneme se i témat vytváření mandaly a integrační práce se skupinou.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

2022 Duben 4. – 10.4.
  

Hudba a zaměřená práce s tělem (focused bodywork) v holotropních stavech vědomí

Praktické vedení procesu Grofova dýchání a práce s tělem v průběhu procesu a při jeho dokončování. Tento modul je zaměřen na práci s tělem, na praktické ukázky, jak s projevenými příznaky účinně pracovat a jak proces dýchajícího podpořit. Budeme hovořit o kontraktu s dýchajícím, bezpečí a etickém kodexu práce s tělem. Zaměříme se na vnímání vlastního těla a vědomou pozornost. Součástí modulu bude zkušenost získaná z vlastních prožitků a společná cvičení.

Ve druhé polovině modulu se budeme věnovat hudbě, jakou má roli v podpoře procesu, jakou volit, jaké se vyhnout, jak ji ve vzájemné v provázanosti chápat a v průběhu dýchání tvořivě uplatnit i jak by šlo využít vstupy živé hudby. Seznámíme se s ukázkami etnické hudby napříč světem i s významem ticha, jakož i s možnostmi nových technologií pro stahování hudby a pro vytvoření hudebního setu.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)Součástí modulu bude  Grofovo dýchání se vstupy živé hudby

2022  říjen  17.-22.10.  

 

 

Prodloužený víkend (čtvrtek-neděle)  praktika

V každém roce výcviku absolvuje uzavřená skupina účastníků směřující k certifikaci jeden prodloužený praktický víkend, zaměřený na procvičování osvojených znalostí a dovedností. V těchto víkendových setkáních se také otevírá prostor pro získání hlubších znalostí v diskuzích o tématech, která jsme ve výcvikových modulech probrali i možnost si vlastní kompetence procvičovat a posílit.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 

 

 

2022 Prosinec 8.-11. 12.

 

Etika práce s rozšířenými (holotropními) stavy vědomí, integrace

V tomto modulu zaměříme svou pozornost na etiku práce v rozšířených stavech vědomí a specifickou problematiku a úskalí integrace rozšířených stavů vědomí indukovaných různými cestami (dech, meditace, psychedelika, pobyt ve tmě a jiné). Oslovíme téma práce s vědomou laskavou pozorností, Mindfulness. Zaměříme se podrobněji  na vedení sharingu, jak má vypadat, čeho se vyvarovat, o projekci, interpretaci, jak o sebe pečovat mezi jednotlivými sezeními. Zastavíme se u tématu spirituálního bypassu.  Ochutnáme také rozmanité možnosti kreativních nástrojů integrace – malování mandaly a její symbolika, soul koláž, automatické psaní.   

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

2023 Duben 17. -22.4

 

Psychopatologie, architektura emočních a psychosomatických poruch, závislosti, agrese a chamtivost, trauma a jeho úzdrava

V teorii se seznámíme s pojetím symptomu a emoční a psychosomatické poruchy z pozice holotropních stavů vědomí. Naučíme se rozlišovat, které z nich jsou indikované pro práci v holotropních stavech vědomí, jaké jsou kontraindikace a jaké léky jsou absolutně a jaké relativně kontraindikované. Budeme se zabývat traumatem a jeho úzdravou skrze holotropní stavy vědomí, disociativními poruchami a také závislostmi, které na trauma často nasedají. Uvědomíme si zdroje agrese i chamtivosti a zaměříme se na jejich pochopení a hledání cesty k vnitřnímu vyřešení. 

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

2023 Říjen 16.-21.10.

 

Prodloužený víkend (čtvrtek-neděle)  praktika

V každém roce výcviku absolvuje uzavřená skupina účastníků směřující k certifikaci jeden prodloužený praktický víkend, zaměřený na procvičování osvojených znalostí a dovedností. V těchto víkendových setkáních se také otevírá prostor pro získání hlubších znalostí v diskuzích o tématech, která jsme ve výcvikových modulech probrali i možnost si vlastní kompetence procvičovat a posílit.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 

 

 

2023 Prosinec 7.-10.12

 

Psychospirituální krize jako transformace. Provázení procesem umírání

V tomto modulu vyjdeme z historie pojmu psychospirituální krize, budeme věnovat pozornost jejím formám, projevům a spouštěčům, které mohou vést k rozvoji této krize. Dále se budeme zabývat individuálními podmínkami rodinné historie, která může mít na vznik a rozvoj krize v dospělosti značný vliv. Pro rozšíření pohledu na tuto problematiku pojednáme i o některých definicích transpersonální psychologie a spirituality. Na diagnostických manuálech DSM IV a V a ICD 10 ukážeme psychiatrický kontext této krize. Prostřednictvím konkrétních případových studií – kazuistik představíme transformační potenciál, který krize dokáže nabídnout za předpokladu, že probíhá v bezpečných podmínkách a s adekvátní podporou. V této souvislosti bude krátce prezentován projekt organizace Diabasis, jejímž cílem je mimo jiné diferenciálně diagnostické posouzení symptomatiky a poskytování odpovídající terapeutické podpory. Součástí tohoto modulu bude i téma provázení umírajících, umírání a smrti v kontextu různých tradic. Budeme se také věnovat jednotlivým fázím procesu umírání a truchlení, vlastnímu vztahu ke smrti a zármutku, rozšířeným stavům vědomí v procesu umírání i provázení a důležitým kvalitám, jimiž by se provázející měl vyznačovat.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 2024 Duben 15.-20. 4.

 

Transpersonální úroveň psychologie, archetypální astrologie, psýché a kosmos

V rámci tohoto modulu obrátíme pozornost k transpersonálním rozměrům lidské psýché. Prozkoumáme oblast archetypální astrologie a staré mystické mapy. Nahlédneme do symbolického jazyka snů a imaginace na základě učení C. G. Junga. Zaměříme se na uvědomění interaktivní kreativity, jež propojuje naši individuální podstatu se symboly, archetypy a kolektivním nevědomím. Položíme si otázku, jaký je význam spirituality v dnešní době, kde se setkává a prolíná s novou vědou, a co vypovídá o podstatě reality.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

2024 Říjen 14.-19. 10.  

 

Prodloužený víkend (čtvrtek-neděle)  praktika

V každém roce výcviku absolvuje uzavřená skupina účastníků směřující k certifikaci jeden prodloužený praktický víkend, zaměřený na procvičování osvojených znalostí a dovedností. V těchto víkendových setkáních se také otevírá prostor pro získání hlubších znalostí v diskuzích o tématech, která jsme ve výcvikových modulech probrali i možnost si vlastní kompetence procvičovat a posílit. Ve 3. a 4. ročníku se studenti budou zabývat hudbou – předloží vytvořený hudební set, dvakrát budou spolupracovat jako floater při dýchání a praktikovat pod supervizí práci s tělem, jakož i jedenkrát vést samostatně integrující skupinu po dýchání – sharing pod supervizí

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 

 

 

2024 Prosinec 5.-8. 12.

 

Rámec psychedelické zkušenosti. Psychedelika, historie využití, výzkum

Tento modul obsáhne moudrost a hloubku, s níž byla, a stále ještě jsou, psychedelika používána v kultuře tzv. přírodních národů, kde jsou tyto látky považovány za posvátnou medicínu. Nahlédneme do historie užívání látek měnících vědomí a budeme se zabývat vlivem tohoto dědictví na některé současné směry jejich používání. Rozsáhlý prostor budeme věnovat současným poznatkům neurovědních oborů, výzkumu mozku a navazujících terapeutických přístupů práce s psychedelickými substancemi. Budeme se věnovat zásadám, bezpečného užívání, setu a settingu, důsledkům jejich postavení mimo zákon, tématice snížení jejich případných negativních účinků – harm reduction, úskalím nevhodného používání včetně negativních prožitků – bad trip a flashbacku, jakož i pojetí tzv. obtížné psychedelické zkušenosti. Čas bude věnován i různým typům přípravy na sezení a na následnou integrační práci.  V rámci současného psychedelického výzkumu budou prezentovány zásady asistované psychedelické psychoterapie s jejím využitím pro léčbu deprese, traumatu a závislostí

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 

 

 

 2025 Duben 7. – 12.4. 

 

Prodloužený víkend (čtvrtek-neděle)  praktika

V každém roce výcviku absolvuje uzavřená skupina účastníků směřující k certifikaci jeden prodloužený praktický víkend, zaměřený na procvičování osvojených znalostí a dovedností. V těchto víkendových setkáních se také otevírá prostor pro získání hlubších znalostí v diskuzích o tématech, která jsme ve výcvikových modulech probrali i možnost si vlastní kompetence procvičovat a posílit. Ve 3. a 4. ročníku se studenti budou zabývat hudbou – předloží vytvořený hudební set, dvakrát budou spolupracovat jako floater při dýchání a praktikovat pod supervizí práci s tělem, jakož i jedenkrát vést samostatně integrující skupinu po dýchání – sharing pod supervizí.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 

 

 

2025 Červen 5 – 8. 6.

 

Závěrečný certifikační modul

Pro tento modul bude zastřešujícím tématem Kosmická hra, Globální krize a východiska pro její zvládání spojená s osobní vnitřní prací. 

Certifikační modul je určen uzavřené skupině účastníků výcviku, od nichž se očekává, že během něj prokáží nabyté znalosti, dovednosti a kompetence. V osobním pohovoru s lektory výcviku studenti rovněž popíší cestu osobní transformace, jíž díky tomuto výcviku prošli. Nabídnou taktéž své představy, jak mohou uplatnit získané dovednosti, jak porozuměli teorii i praxi práce s holotropními stavy vědomí, jak použít hudbu a práci s tělem.

Ve skupinové dynamice, která bude mezi účastníky výcviku probíhat, bude věnována pozornost schopnosti sebereflexe, přenosu a protipřenosu.

Dovednosti osvojené ve výcviku prokáže student schopností vést Grofovo dýchání, sestavit pro sezení hudební set, zaměřeně pracovat s tělem (focused bodywork) a vést sharing. Student předloží zpracovanou esej na zadané téma a uzavřený index. Pro ty účastníky výcviku, kteří veškeré požadavky splní, je certifikační modul přechodovým rituálem, kterým budou uvedeni mezi facilitátory Grofova dýchání.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 2025 Říjen 13. – 19.10.   

 

Registrace do tohoto běhu výcviku Grof Legacy Training je uzavřena.

Pro omezený počet zájemců je možné účastnit se pouze vybraných modulů. Pokud máte zájem prohloubit své znalosti a dovednosti, prosím registrujte se do našeho mailing listu. Zašleme Vám informace o konaných modulech a seminářích.