Výcvikové moduly

 

2022 – 2025 

Teorie a praxe Grof® Breathwork

Teorie: Náplní prvního výcvikového modulu je vše podstatné pro pochopení Grofova dýchání. Přehledně budou vysvětleny historické kořeny transpersonální psychologie a nového vědního paradigmatu, Grofova kartografie lidské psýché, význam COEXu a vnitřní sebeléčivé inteligence, holotropní stavy vědomí a jejich význam pro člověka v různých dobách a podobách, jakož i základní pilíře Grofova dýchání: dech, hudba a zaměřená práce s tělem. Role dýchajícího a sittera (sedícího s dýchajícím), set a setting (vnitřní nastavení a uspořádání) Grofova dýchání (holotropního dýchání), podpora procesu a jeho ukončování. Dotkneme se i témat vytváření mandaly a integrační práce se skupinou.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

Hudba a zaměřená práce s tělem (focused bodywork) v holotropních stavech vědomí

Praktické vedení procesu Grofova dýchání a práce s tělem v průběhu procesu a při jeho dokončování. Tento modul je zaměřen na práci s tělem, na praktické ukázky, jak s projevenými příznaky účinně pracovat a jak proces dýchajícího podpořit. Budeme hovořit o kontraktu s dýchajícím, bezpečí a etickém kodexu práce s tělem. Zaměříme se na vnímání vlastního těla a vědomou pozornost. Součástí modulu bude zkušenost získaná z vlastních prožitků a společná cvičení.

Ve druhé polovině modulu se budeme věnovat hudbě, jakou má roli v podpoře procesu, jakou volit, jaké se vyhnout, jak ji ve vzájemné v provázanosti chápat a v průběhu dýchání tvořivě uplatnit i jak by šlo využít vstupy živé hudby. Seznámíme se s ukázkami etnické hudby napříč světem i s významem ticha, jakož i s možnostmi nových technologií pro stahování hudby a pro vytvoření hudebního setu.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)Součástí modulu bude  Grofovo dýchání se vstupy živé hudby

Prodloužený víkend (čtvrtek-neděle)  praktika

V každém roce výcviku absolvuje uzavřená skupina účastníků směřující k certifikaci jeden prodloužený praktický víkend, zaměřený na procvičování osvojených znalostí a dovedností. V těchto víkendových setkáních se také otevírá prostor pro získání hlubších znalostí v diskuzích o tématech, která jsme ve výcvikových modulech probrali i možnost si vlastní kompetence procvičovat a posílit.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 

 

 

Etika práce s rozšířenými (holotropními) stavy vědomí, integrace

V tomto modulu zaměříme svou pozornost na etiku práce v rozšířených stavech vědomí a specifickou problematiku a úskalí integrace rozšířených stavů vědomí indukovaných různými cestami (dech, meditace, psychedelika, pobyt ve tmě a jiné). Oslovíme téma práce s vědomou laskavou pozorností, Mindfulness. Zaměříme se podrobněji  na vedení sharingu, jak má vypadat, čeho se vyvarovat, o projekci, interpretaci, jak o sebe pečovat mezi jednotlivými sezeními. Zastavíme se u tématu spirituálního bypassu.  Ochutnáme také rozmanité možnosti kreativních nástrojů integrace – malování mandaly a její symbolika, soul koláž, automatické psaní.   

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

Psychopatologie, architektura emočních a psychosomatických poruch, závislosti, agrese a chamtivost, trauma a jeho úzdrava

V teorii se seznámíme s pojetím symptomu a emoční a psychosomatické poruchy z pozice holotropních stavů vědomí. Naučíme se rozlišovat, které z nich jsou indikované pro práci v holotropních stavech vědomí, jaké jsou kontraindikace a jaké léky jsou absolutně a jaké relativně kontraindikované. Budeme se zabývat traumatem a jeho úzdravou skrze holotropní stavy vědomí, disociativními poruchami a také závislostmi, které na trauma často nasedají. Uvědomíme si zdroje agrese i chamtivosti a zaměříme se na jejich pochopení a hledání cesty k vnitřnímu vyřešení. 

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

Prodloužený víkend (čtvrtek-neděle)  praktika

V každém roce výcviku absolvuje uzavřená skupina účastníků směřující k certifikaci jeden prodloužený praktický víkend, zaměřený na procvičování osvojených znalostí a dovedností. V těchto víkendových setkáních se také otevírá prostor pro získání hlubších znalostí v diskuzích o tématech, která jsme ve výcvikových modulech probrali i možnost si vlastní kompetence procvičovat a posílit.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 

 

 

Psychospirituální krize jako transformace. Provázení procesem umírání

V tomto modulu vyjdeme z historie pojmu psychospirituální krize, budeme věnovat pozornost jejím formám, projevům a spouštěčům, které mohou vést k rozvoji této krize. Dále se budeme zabývat individuálními podmínkami rodinné historie, která může mít na vznik a rozvoj krize v dospělosti značný vliv. Pro rozšíření pohledu na tuto problematiku pojednáme i o některých definicích transpersonální psychologie a spirituality. Na diagnostických manuálech DSM IV a V a ICD 10 ukážeme psychiatrický kontext této krize. Prostřednictvím konkrétních případových studií – kazuistik představíme transformační potenciál, který krize dokáže nabídnout za předpokladu, že probíhá v bezpečných podmínkách a s adekvátní podporou. V této souvislosti bude krátce prezentován projekt organizace Diabasis, jejímž cílem je mimo jiné diferenciálně diagnostické posouzení symptomatiky a poskytování odpovídající terapeutické podpory. Součástí tohoto modulu bude i téma provázení umírajících, umírání a smrti v kontextu různých tradic. Budeme se také věnovat jednotlivým fázím procesu umírání a truchlení, vlastnímu vztahu ke smrti a zármutku, rozšířeným stavům vědomí v procesu umírání i provázení a důležitým kvalitám, jimiž by se provázející měl vyznačovat.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

Transpersonální úroveň psychologie, archetypální astrologie, psýché a kosmos

V rámci tohoto modulu obrátíme pozornost k transpersonálním rozměrům lidské psýché. Prozkoumáme oblast archetypální astrologie a staré mystické mapy. Nahlédneme do symbolického jazyka snů a imaginace na základě učení C. G. Junga. Zaměříme se na uvědomění interaktivní kreativity, jež propojuje naši individuální podstatu se symboly, archetypy a kolektivním nevědomím. Položíme si otázku, jaký je význam spirituality v dnešní době, kde se setkává a prolíná s novou vědou, a co vypovídá o podstatě reality.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

Prodloužený víkend (čtvrtek-neděle)  praktika

V každém roce výcviku absolvuje uzavřená skupina účastníků směřující k certifikaci jeden prodloužený praktický víkend, zaměřený na procvičování osvojených znalostí a dovedností. V těchto víkendových setkáních se také otevírá prostor pro získání hlubších znalostí v diskuzích o tématech, která jsme ve výcvikových modulech probrali i možnost si vlastní kompetence procvičovat a posílit. Ve 3. a 4. ročníku se studenti budou zabývat hudbou – předloží vytvořený hudební set, dvakrát budou spolupracovat jako floater při dýchání a praktikovat pod supervizí práci s tělem, jakož i jedenkrát vést samostatně integrující skupinu po dýchání – sharing pod supervizí

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 

 

 

Rámec psychedelické zkušenosti. Psychedelika, historie využití, výzkum

Tento modul obsáhne moudrost a hloubku, s níž byla, a stále ještě jsou, psychedelika používána v kultuře tzv. přírodních národů, kde jsou tyto látky považovány za posvátnou medicínu. Nahlédneme do historie užívání látek měnících vědomí a budeme se zabývat vlivem tohoto dědictví na některé současné směry jejich používání. Rozsáhlý prostor budeme věnovat současným poznatkům neurovědních oborů, výzkumu mozku a navazujících terapeutických přístupů práce s psychedelickými substancemi. Budeme se věnovat zásadám, bezpečného užívání, setu a settingu, důsledkům jejich postavení mimo zákon, tématice snížení jejich případných negativních účinků – harm reduction, úskalím nevhodného používání včetně negativních prožitků – bad trip a flashbacku, jakož i pojetí tzv. obtížné psychedelické zkušenosti. Čas bude věnován i různým typům přípravy na sezení a na následnou integrační práci.  V rámci současného psychedelického výzkumu budou prezentovány zásady asistované psychedelické psychoterapie s jejím využitím pro léčbu deprese, traumatu a závislostí

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 

 

 

Prodloužený víkend (čtvrtek-neděle)  praktika

V každém roce výcviku absolvuje uzavřená skupina účastníků směřující k certifikaci jeden prodloužený praktický víkend, zaměřený na procvičování osvojených znalostí a dovedností. V těchto víkendových setkáních se také otevírá prostor pro získání hlubších znalostí v diskuzích o tématech, která jsme ve výcvikových modulech probrali i možnost si vlastní kompetence procvičovat a posílit. Ve 3. a 4. ročníku se studenti budou zabývat hudbou – předloží vytvořený hudební set, dvakrát budou spolupracovat jako floater při dýchání a praktikovat pod supervizí práci s tělem, jakož i jedenkrát vést samostatně integrující skupinu po dýchání – sharing pod supervizí.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

 

 

 

Závěrečný certifikační modul

Pro tento modul bude zastřešujícím tématem Kosmická hra, Globální krize a východiska pro její zvládání spojená s osobní vnitřní prací. 

Certifikační modul je určen uzavřené skupině účastníků výcviku, od nichž se očekává, že během něj prokáží nabyté znalosti, dovednosti a kompetence. V osobním pohovoru s lektory výcviku studenti rovněž popíší cestu osobní transformace, jíž díky tomuto výcviku prošli. Nabídnou taktéž své představy, jak mohou uplatnit získané dovednosti, jak porozuměli teorii i praxi práce s holotropními stavy vědomí, jak použít hudbu a práci s tělem.

Ve skupinové dynamice, která bude mezi účastníky výcviku probíhat, bude věnována pozornost schopnosti sebereflexe, přenosu a protipřenosu.

Dovednosti osvojené ve výcviku prokáže student schopností vést Grofovo dýchání, sestavit pro sezení hudební set, zaměřeně pracovat s tělem (focused bodywork) a vést sharing. Student předloží zpracovanou esej na zadané téma a uzavřený index. Pro ty účastníky výcviku, kteří veškeré požadavky splní, je certifikační modul přechodovým rituálem, kterým budou uvedeni mezi facilitátory Grofova dýchání.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

Registrace do tohoto běhu výcviku Grof Legacy Training je uzavřena.

Pro omezený počet zájemců je možné účastnit se pouze vybraných modulů. Pokud máte zájem prohloubit své znalosti a dovednosti, prosím registrujte se do našeho mailing listu. Zašleme Vám informace o konaných modulech a seminářích.