Mimo výcvik

Možnosti pro zájemce, kteří se neúčastní výcviku.

Máte upřímný, dlouhodobý zájem o rozšířené stavy vědomí a transpersonální psychologii a absolvování celého výcviku i s certifikací není v poli Vašeho zájmu nebo jste z kapacitních důvodů nebyli přijati nebo by zvolený modul mohl doplnit Vaše psychoterapeutické vzdělání??

Pro zaujaté zájemce o transpersonální psychologii a rozšířené stavy vědomí nabízíme možnost účastnit se jednotlivých, vybraných, výcvikových modulů 2. – 7. Nabízíme možnost získat hlubší znalosti a zkušenosti v oblastech práce s tělem, integrace holotropního prožitku, psychopatologie, psychospirituální krize, archetypová astrologie a rámce psychedelické zkušenosti. Součastí modulů je také sebezkušenost s Grof Breathwork® (dále jen Grofovo dýchání)

Pro koho?

Možnost účastnit se modulů je otevřena pro zájemce z řad odborné veřejnosti (psychology, psychoterapeuty, psychiatry, adiktolology, osoby doprovázející v procesu umírání a další osoby v pomáhajících profesích), současně také laické veřejnosti – zájemcům o transpersonální psychologii a rozšířené stavy vědomí.

Podmínky přijetí:

Vyplnění zdravotního dotazníku a motivačního dotazníku.

Zdravotní způsobilost, kterou posoudí lektoři výcviku na základě vyplněného dotazníku .

Sebezkušenost s holotropním dýcháním u certifikovaného facilitátora.

Doplňující informace:

Přednostně přijaty budou osoby, které se hlásily k absolvování celého výcviku, splnily podmínky přijetí, ale z kapacitních důvodů nemohly být přijaty.

Počet míst na jednotlivých modulech pro externisty je omezen na 10 a doplní tak výcvikovou skupinu o 24 účastnících

V jednom výcvikovém běhu je možné absolvovat nejvýše 2 samostatné moduly.

V případě, že se v dalším běhu budete zajímat o celý výcvik a budete přijati, bude Vám účast na samostatných modulech započítána do výcviku.

Podmínky účasti budou stanoveny samostatnou smlouvou s externisty, ve které bude specifikována Vaše účast v modulu.

Cena: 14 000,- za jeden modul (cena je uvedena bez ubytování)

Registrace:

Registrace na jednotlivé moduly bude zahájena 6 měsíců před konáním modulu a ukončena 4 měsíce před jeho konáním.

Témata modulů 2-7, ze kterých můžete vybírat

Modul II

 

Hudba a zaměřená práce s tělem (focused bodywork) v holotropních stavech vědomí.

Teorie: Praktické vedení procesu Grofova dýchání a práce s tělem v průběhu procesu a při jeho dokončování. Tento modul je zaměřen na práci s tělem, na praktické ukázky, jak s projevenými příznaky účinně pracovat a jak proces dýchajícího podpořit. Budeme hovořit

o kontraktu s dýchajícím, bezpečí a etickém kodexu práce s tělem. Zaměříme se na vnímání vlastního těla a vědomou pozornost. Součástí modulu bude zkušenost získaná z vlastních prožitků a společná cvičení.

Ve druhé polovině modulu se budeme věnovat hudbě, jakou má roli v podpoře procesu, jakou volit, jaké se vyhnout, jak ji ve vzájemné v provázanosti chápat a v průběhu dýchání tvořivě uplatnit i jak by šlo využít vstupy živé hudby. Seznámíme se s ukázkami etnické hudby napříč světem i s významem ticha, jakož i s možnostmi nových technologií pro stahování hudby a pro vytvoření hudebního setu.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

Modul III

Etika práce s rozšířenými (holotropními) stavy vědomí, integrace.

Teorie: V tomto modulu se zaměříme na etiku práce v rozšířených stavech vědomí, na její specifickou problematiku a úskalí integrace rozšířených stavů vědomí navozovaných různými cestami (dech, meditace, psychedelika, pobyt ve tmě a jiné). Dotkneme se tématu práce s vědomou laskavou pozorností – Mindfulness. Zaměříme se podrobněji na vedení sharingu, jak má probíhat, čemu se vyhnout, jak pracovat s projekcí, jak neinterpretovat, jak o sebe pečovat mezi jednotlivými sezeními atd. Zastavíme se u tématu spirituálního bypassu. Vyzkoušíme si také rozmanité možnosti tvořivých nástrojů integrace – malování mandaly a výklady její symboliky, soul koláž, automatické psaní.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

Modul IV

Psychopatologie, architektura emočních a psychosomatických poruch, závislosti, agrese a chamtivost, trauma a jeho úzdrava.

Teorie: V teorii se seznámíme s pojetím symptomu a emoční a psychosomatické poruchy z pozice holotropních stavů vědomí. Naučíme se rozlišovat, které z nich jsou indikované pro práci v holotropních stavech vědomí, jaké jsou kontraindikace a jaké léky jsou absolutně a jaké relativně kontraindikované. Budeme se zabývat traumatem a jeho úzdravou skrze holotropní stavy vědomí, disociativními poruchami a také závislostmi, které na trauma často nasedají. Uvědomíme si zdroje agrese i chamtivosti a zaměříme se na jejich pochopení a hledání cesty k vnitřnímu vyřešení.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

Modul V

 

Psychospirituální krize jako transformace. Provázení procesem umírání.

Teorie: V tomto modulu vyjdeme z historie pojmu psychospirituální krize, budeme věnovat pozornost jejím formám, projevům a spouštěčům, které mohou vést k rozvoji této krize. Dále se budeme zabývat individuálními podmínkami rodinné historie, která může mít na vznik a rozvoj krize v dospělosti značný vliv. Pro rozšíření pohledu na tuto problematiku pojednáme i o některých definicích transpersonální psychologie a spirituality. Na diagnostických manuálech DSM IV a V a ICD 10 ukážeme psychiatrický kontext této krize. Prostřednictvím konkrétních případových studií – kazuistik představíme transformační potenciál, který krize dokáže nabídnout za předpokladu, že probíhá v bezpečných podmínkách a s adekvátní podporou. V této souvislosti bude krátce prezentován projekt organizace Diabasis, jejímž cílem je mimo jiné diferenciálně diagnostické posouzení symptomatiky a poskytování odpovídající terapeutické podpory. Součástí tohoto modulu bude i téma provázení umírajících, umírání a smrti v kontextu různých tradic. Budeme se také věnovat jednotlivým fázím procesu umírání a truchlení, vlastnímu vztahu ke smrti a zármutku, rozšířeným stavům vědomí v procesu umírání i provázení a důležitým kvalitám, jimiž by se provázející měl vyznačovat.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

Modul VI

Transpersonální úroveň psychologie, archetypální astrologie, psýché a kosmos.

Teorie: V rámci tohoto modulu obrátíme pozornost k transpersonálním rozměrům lidské psýché. Prozkoumáme oblast archetypální astrologie a staré mystické mapy. Nahlédneme do symbolického jazyka snů a imaginace na základě učení C. G. Junga. Zaměříme se na uvědomění interaktivní kreativity, jež propojuje naši individuální podstatu se symboly, archetypy a kolektivním nevědomím. Položíme si otázku, jaký je význam spirituality v dnešní době, kde se setkává a prolíná s novou vědou, a co vypovídá o podstatě reality.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)

Modul VII

Rámec psychedelické zkušenosti. Psychedelika, historie využití, výzkum.

Teorie: Tento modul obsáhne moudrost a hloubku, s níž byla, a stále ještě jsou, psychedelika používána v kultuře tzv. přírodních národů, kde jsou tyto látky považovány za posvátnou medicínu. Nahlédneme do historie užívání látek měnících vědomí a budeme se zabývat vlivem tohoto dědictví na některé současné směry jejich používání. Rozsáhlý prostor budeme věnovat současným poznatkům neurovědních oborů, výzkumu mozku a navazujících terapeutických přístupů práce s psychedelickými substancemi. Budeme se věnovat zásadám, bezpečného užívání, setu a settingu, důsledkům jejich postavení mimo zákon, tématice snížení jejich případných negativních účinků – harm reduction, úskalím nevhodného používání včetně negativních prožitků – bad trip a flashbacku, jakož i pojetí tzv. obtížné psychedelické zkušenosti. Čas bude věnován i různým typům přípravy na sezení a na následnou integrační práci. V rámci současného psychedelického výzkumu budou prezentovány zásady asistované psychedelické psychoterapie s jejím využitím pro léčbu deprese, traumatu a závislostí.

Praxe: 4 dýchání (2x jako dýchající, 2x jako sitter)